Kommunens Bästa
Partipolitiskt obundet parti i Ljungby
Bäste väljare!
Vi i Kommunens Bästa vill se en förnyelse av Ljungby kommuns vision och varumärke.
Vi vill också se en utveckling och en förnyad landsbygds bild, där man ser kostnader som en bra investering och kostnadseffektiv för en långsiktigt väl fungerande kommun.
Vi vill arbeta för följande i Ljungby kommun:
Kommunikationer:
• Vi vill ha en väl fungerande infrastruktur i kommunen som sträcker sig ut på Lansbygden. Där minsta kravet är att klara av pendling till jobb, skola och även fritidsaktiviteter efter skoltid. (Minimum 4 turer per dag kl. 6,12,16,21)
• Vi skall eftersträva att få till stånd en väl fungerande järnväg mellan Värnamo, Ljungby och Markaryd.


Landsbygd: • Vi vill Utveckla landsbygden. Att en satsning görs över hela Ljungby kommun och inte bara i centralorten Ljungby. Säker och likvärdig datakommunikation både i stad och på landsbygden till samma kostnad för den enskilde
• Viktigt att behålla och utveckla Vårdcentralen med läkare varje dag i hela kommunen
• Viktigt att behålla och utveckla de skolor som finns idag .
• Viktigt att behålla och utveckla förskola och fritids.
• Viktigt att behålla, utveckla och modernisera äldrevårdsomsorgen. Om man skall kunna bli gammal i hemmet krävs att nybyggnation på marklägenheter sker även på landsbygden.
• Viktigt att behålla och utveckla de Idrottsföreningar/klubbar, Ideella föreningar, Hembygdsföreningar, Sockenråd mm.
• Viktigt att bevaka så att livsmedelshandel finns kvar på landbygden. För att kunna blir äldre på landsbygden krävs smarta servicelösningar och mötesplatser i framtiden.
• Viktigt att Kommunen skall kunna göra sina inköp lokalt på landsbyggen för att trygga handeln även i framtiden.
• Viktigt att bygga Träffpunkter, Mötesplatser. Lösningen för landsbygden i framtiden är Samlokalisering och smarta servicelösningar av olika verksamheter istället för att lägga ner.

Vård och omsorg
• Ljungby Lasarett skall vara kvar som akutsjukhus med akutkirurgi dygnet runt
• Mer resurser till vård o omsorg. Där vi anser att det ska finnas en valfrihet att välja vem/vilka som ska vårda mig. Du skall även kunna blir äldre i din hembygd . Utöka LOV (lagen om valfrihet) även att gälla hemsjukvård.
• Det skall vara den enskilde som bestämmer var denne vill bo, hemma eller särskilt boende, inte kommunen.
• Att möjliggöra så att de som behöver matdistribution i hemtjänsten, får den tillagad i sitt hem.
• Det behövs fler händer i vården, men det ska vara rätta händer.
• Återinför vårdbiträden, som kan avlasta hårt belastade sjukvårdspersonal.
• ”Ring så hämtar vi ” bussen skall stanna vid alla vårdcentraler, privata som landstingets för full valfrihet.
• Ge butiker på landet bättre bidrag för att utöka servicen till behövande.

Skolan:

• Utbildningen är viktig, här behövs mer resurser till skolan. Bl.a. görs en satsning på Komvux genom att anställa ämnes o yrkeslärare som är knutna till vuxenutbildningen.
Att de olika skolenheterna får resultatansvar.

Yrkesutbildningen på Sunnerbogymnasiet ska just vara en yrkesutbildning så att man kan gå ut till arbete.

Lärlingsplatser ska utökas på yrkesgymnasiet. Där vi också anser att exempelvis andra yrkeskategorier som plåtslagare, murare etc. kan utbildas i nära samarbete med skola-näringsliv med tex lärlingsplatser.

Alla skolor i Ljungby kommun skall vara likvärdiga oavsett var i kommunen de finns.
Öka lärarlönerna för att få de bästa till kommunen, lärarna är en viktig resurs för vårt kunskapssamhälle.
När det gäller skolmaten så ska maten genomsyras av bra kvalité, att lättprodukter tas bort.
Ge ungdomar med lång resväg frukost.
Fri tillgång på frukt för att öka prestationer i skolan.
. Ungdomar och fritid
• Förutsättningen för välmående ungdomar och barn är inte bara en bra skolgång utan en aktiv fritid är viktig. Den skall vara tillgänglig för alla, alla åldersgrupper, samhällsklasser eller etnisk tillhörighet
.
Centrum
En badplats kan byggas vid hembygdparken och på sikt ett kallbadhus, där stålgjuteriet finns idag vill vi ha ett ungdomshus med fritidsgård, musikstudior och kulturverksamhet etc.                    Vi vill ta till vara Lagaån mer än vad som har gjorts idag.
Kultur
• Vår fina och anrika Grand bör rustas upp till godtagbar standard
• Att bevara och utveckla musikskolan som ska vara kostnadsfri för skolungdom.

Sport/fritid
Att Arenastaden får acceptabel standard .Sunnerbohallen bör ingå  i Arenastaden så att dessa byggs ihop redan nu ,och då måste man planera för att få in de aktiviteter som finns i  så att ett helhetsgrepp tas.
Bland det viktigaste vi tycker är att vara lyhörd inför alla invånares önskningar och förslag för att förbättra och förändra till det bästa inom kommunen. Det gäller att arbeta gemensamt med näringslivet och alla övriga partier för att föra Ljungby Kommun framåt i utvecklingen, där infrastruktur är nyckeln till porten som ger välfärd och arbetstillfällen.
Som väljare bestämmer Du om vi ska utvecklas till en modern, progressiv industri och högskolekommun eller förvandlas till en stillastående landsortsstad.
Har du Ljungby kommuns bästa för ögonen är det den bästa garantin att Du i kommande kommunval lägger Din röst på Kommunens Bästa – Tack för din röst!